ASPOS
ASPOS
Zprávy
 

Napište nám! 
Musí školní jídelna žádat strávníky o souhlas se zpracováním osobních údajů?
18.8.2017, Tým experů

Seznamte se s právním stanoviskem, které zajistil Tým expertů k problematice GDPR.

V poslední době se objevují názory a články, že na základě nového nařízení EU (GDPR) musí školní jídelna získat souhlas každého strávníka ke zpracovávání jeho osobních údajů. To by znamenalo pro každu jídelnu další komunikaci se všemi strávníky, podepisování nových přihlášek ke stravování, atd. Tedy další administrativu, které je už nyní dost a v tomto případě se nám zdála zbytečná až nesmyslná. Proč by měla žádat školní jídelna o něco, co je dáno zákonem? Požádali jsme proto náš Tým expertů o získání odborného právního stanoviska. A výsledek předkládáme v podobě, v jaké Tým expertů zpracovává i další  nejasnosti - tedy na jasný a konkrétní dotaz jasná odpověď podložená odkazem na konkrétní ustanovení zákona.

 

Dotaz:

Musí školní jídelna žádat strávníky nebo jejich zákonné zástupce o souhlas se zpracováním osobních údajů na základě nařízení GDPR?

Odpověď:

čl. 6 nařízení GDPR stanoví toto:

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

První pododstavec písm. f) se netýká zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.

 

Školní jídelna, která je dle školského zákona zapsána v rejstříku škol, vede dle školského zákona par. 28 odstavec 1 a 3 školní matriku. Proto dle bodu c/ článku 6 GDPR nemusí žádat o souhlas se zpracováním těch osobních údajů definovaných v odstavci 3, které pro splnění svých zákonných povinností potřebuje.

Přihláška ke stravování zavazuje školní jídelnu strávníkovi poskynout stravovací službu a strávník se zavazuje za službu hradit stanovený poplatek. Jde tedy o smlouvu mezi jídelnou a strávníkem. Proto lze pro tento případ uplatnit i bod b/ článku 6 GDPR. Takže i z tohoto důvodu nemusí školní jídelna žádat o souhlas se zpracováním těch údajů, které potřebuje ke splnění smlouvy o školním stravování. Tedy i např. osobní e-mail, který používá jídelna k informování strávníka nebo jeho rodiče o provedených přihláškách nebo odhláškách stravy nebo k zaslání vyúčtování, spadá do této kategorie.

Školní jídelna si přitom musí dát pozor na to, aby zpracovávala pouze takové osobní údaje, které pro splnění smluvních nebo právních povinností opravdu potřebuje. V opačném případě by souhlas ke zpracování údajů potřebovala.

Školský zákon:

Dokumentace škol a školských zařízení § 28

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147, b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"), c) doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, d) vzdělávací programy podle § 4 až 6, e) výroční zprávy o činnosti školy, f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, h) záznamy z pedagogických rad, i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky, j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci15) a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.16)

(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,

c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,

d) údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,

f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

Vladimír Bureš

Hodnocení článku
  
1 2 3 4 5
Hodnocení článku: 2
Hodnoceno 19 návštěvníky.


Diskuse k článku (počet příspěvků: 4)
Nařízení GDPR Iva Klemešová 25.8.2017 9:01:04
Re: Nařízení GDPR Vladimír Bureš 25.8.2017 14:25:43
ÚOOU se zpožděním reagoval Vladimír Bureš 23.10.2017 15:36:59
Děkujeme Čtvrtek 16.11.2017 6:57:33
Vypsat příspěvky    Přidat příspěvek

Dnes
středa 21.března 2018
svátek slaví Radek,
zítra Leona

Nejste přihlášen(a).
Přihlášení / Registrace
hledání:
 


Oficiální internetové stránky Asociace společného stravování
Copyright © 1996-2018 Asociace společného stravování, všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu těchto stránek jsou povoleny jen se souhlasem a dodržováním podmínek použití.